Ponovljeni javni oglas o prodaji sanitetskog vozila Doma zdravlja "Rama" 

+387 36 770 303

Na temelju Odluke ravnateljice Doma zdravlja „Rama“ o prodaji sanitetskog vozila broj: 488/19 od 29.10.2019. godine,   o  b  j  a  v  l  j  u  j  e     s e
 
 

P O N O V LJ E N I    J A V N I    O G L A S
O PRODAJI SANITETSKOG VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

 

I

Predmet prodaje je sanitetsko vozilo, vlasništvo Doma zdravlja „Rama“ i to:
FIAT DUCATO  2.3
-          godina proizvodnje: 2006.
-          vrsta motora: dizel
-          registracija istekla
-          broj pređenih kilometara: 115.000

   
Početna cijena od 5.000,00 KM.
 
 

II

Prodaja motornog vozila iz točke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.
 
 

III

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozitu vrijednosti od 300 (tristo) KM na račun: 3382102200030486 Doma zdravlja „Rama".
Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.
Najpovoljnijem ponuditelju depozit se vraća nakon uplate ukupno ponuđenog iznosa iz točke VI oglasa.
 
 
 

IV

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju sanitetskog vozila sa dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili osobno u Pravnu službu primaju se do 08.11.2019. godine do 10:00 sati na adresu: Splitska bb, 88440 Prozor-Rama.
 
Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.
Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 12.11.2019. godine u 11:00 sati u zgradi Doma zdravlja „Rama“, Splitska bb.
 
Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.
 
 

V

Pismena ponuda sadrži slijedeće:
-          podaci za fizičku osobu: (ime i prezime, ime jednog roditelja, broj osobne karte ili putovnice, adresa i broj tel.),
-          podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj OI ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel.,
-          iznos ponude izražene u KM,
-          dokaz o uplati depozita – primjerak uplatnice,
-          ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.
 
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke 1. ovog oglasa.
 
 

VI

Sanitetsko vozilo iz točke I. ovog oglasa može se pogledati na parkingu Doma zdravlja „Rama“, Splitska bb, kontakt osoba: Robert Nikolić broj tel. 063/ 361 649.
 
 

VII

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije.
Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.
Ako se pojave dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijamnog štambilja službe protokola.
Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.
 

VIII

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije.
 
Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na broj računa: 3382102200030486, u svrhu kupovina vozila, kod UniCredit bank, a što se dokazuje bankarskim izvodom.
 
Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatirati.
 
Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.
 
Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.
 
Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenjem ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje sanitetskog vozila.
 
 

IX

Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Doma zdravlja „Rama“.
 
 

 
                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                Dr. Mara Anđelić